Impact Awards 社區健康服務獎Health and Social Care Awards 健康和社會關懷獎保健中心與切爾西和西敏寺醫院保健信託局榮獲二零一零年國民保健服務倫敦區健康關懷獎
榮獲由倫敦市長和倫敦發展署支持之二零零四年商業卓越成就和導師獎
榮獲由葛蘭素史克公司和英皇基金會合辦之一九九八年社區健康服務獎
更換成简体

保健中心的照片相冊

保健中心週年大會的照片

每年一次的週年大會,本中心會邀請所有會員出席,從而選出新一屆委員。

如果你想了解更多關於我們的管理委員會,請瀏覽此頁。你還可以查看我們以前週年大會的視頻,請點擊這裡

二零零零八年六月二十五日 保健中心週年大會

CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008
CNHLC's Annual General Meeting 2008

返回頁頂 返回頁頂

二零零五年六月十五日 保健中心週年大會

CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005
CNHLC's Annual General Meeting 2005

返回頁頂 返回頁頂

二零零三年六月十八日 保健中心週年大會

CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003
CNHLC's Annual General Meeting 2003

返回頁頂 返回頁頂